logo
Inno02

29.05.2018 r. Drugie ogłoszenie w sprawie wynajmy pojazdu trakcyjnego w celu realizacji projektu w ramach funduszy europejskich

 

Na stronie internetowej Bazy Konkurencyjności - Fundusze Europejskie ukazało się ogłoszenie H. Cegielski - ENERGOCENTRUM Sp. z o.o. w sprawie wynajmu pojazdu trakcyjnego do przewozów pasażerskich o jednym wózku napędowym z silnikami asynchronicznymi wraz z aparaturą pomiarową oraz opracowanie programu badań i przeprowadzenie badań poligonowych poślizgów pojazdu oraz badań kompatybilności elektromagnetycznej, poziomu hałasu oraz właściwości dynamicznych faowników napędowych o konstrukcji dachowej oraz przetwornic zasilania urządzeń pomocniczych o konstrukcji dachowej skonstruowanych przez zamawiającego w ramach realizacji projektu pt. "Wysokosprawny wielosystemowy układ napędowy i zasilania z elementami półprzewodnikowymi SiC oraz izolacją od sieci realizowaną na transformatorach wysokiej częstotliwości przeznaczony do elektrycznych zespołów trakcyjnych" dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Inteligentny Rozwój.

 

 

Zapraszamy do składania ofert.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1114769

23.05.2018 r. Informacja o sposobie przetwarzania danych osobowych w związku z RODO

 

Na podstawie art.13 ust.1 i ust 2 oraz art.14 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (RODO) informujemy o sposobie i celu w jakim przetwarzamy dane osobowe Państwa lub dane osobowe Państwa przedstawicieli, a także o przysługujących prawach wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych.

Treść informacji 

15.05.2018 r. Ogłoszenie w sprawie wynajmy pojazdu trakcyjnego w celu realizacji projektu w ramach funduszy europejskich

 

Na stronie internetowej Bazy Konkurencyjności - Fundusze Europejskie ukazało się ogłoszenie H. Cegielski - ENERGOCENTRUM Sp. z o.o. w sprawie wynajmu pojazdu trakcyjnego do przewozów pasażerskich o jednym wózku napędowym z silnikami asynchronicznymi wraz z aparaturą pomiarową oraz opracowanie programu badań i przeprowadzenie badań poligonowych poślizgów pojazdu oraz badań kompatybilności elektromagnetycznej, poziomu hałasu oraz właściwości dynamicznych faowników napędowych o konstrukcji dachowej oraz przetwornic zasilania urządzeń pomocniczych o konstrukcji dachowej skonstruowanych przez zamawiającego w ramach realizacji projektu pt. "Wysokosprawny wielosystemowy układ napędowy i zasilania z elementami półprzewodnikowymi SiC oraz izolacją od sieci realizowaną na transformatorach wysokiej częstotliwości przeznaczony do elektrycznych zespołów trakcyjnych" dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Inteligentny Rozwój. 

Zapraszamy do składania ofert. 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1111400

 

19.04.2018 r. Ogłoszenie o zatrudnieniu specjalistów w celu realizacji projektu w ramach funduszy europejskich

 

Na stronie internetowej Bazy Konkurencyjności - Fundusze Europejskie ukazało się ogłoszenie H. Cegielski - ENERGOCENTRUM Sp. z o.o. w sprawie zatrudnienia specjalisty z zakresu badań układów zasilania trakcyjnego w tym odbieraków prądu i zakłóceń w trakcji  oraz specjalistę z zakresu badań eksploatacyjnych pojazdów trakcyjnych i trakcyjnych systemów zasilania w ramach realizacji projektu pt. "Wysokosprawny wielosystemowy układ napędowy i zasilania z elementami półprzewodnikowymi SiC oraz izolacją od sieci realizowaną na transformatorach wysokiej częstotliwości przeznaczony do elektrycznych zespołów trakcyjnych" dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Inteligentny Rozwój.

Zapraszamy do składania ofert.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1105533

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1105521

 

4.04.2018 r. Komunikat

Rada Nadzorca spółki H. Cegielski - ENERGOCENTRUM Sp. z o.o. ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego w sprawie wyboru Przezesa Zarządu.

Treść ogłoszenia

 

15.12.2017 r. Nowa taryfa dla energii elektrycznej i zmiana taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej

 

Uprzejmie informujemy, że zakończył się proces kontraktacji energii elektrycznej na rok 2018. Zmiany na rynku energii spowodowały, dość znaczny wzrost cen energii „czarnej” szczególnie w czwartym kwartale bieżącego roku. Zwiększeniu uległy wynikające z przepisów prawa energetycznego wolumeny obowiązkowego zakupu i umorzenia praw majątkowych energii pochodzącej z kogeneracji i źródeł odnawialnych oraz świadectw efektywności energetycznej. W wyniku powyższych zmian, Przedsiębiorstwo H. Cegielski – Energocentrum Sp. z o.o. dostosowało swoją ofertę cenową do nowych warunków prawnych oraz rynkowych i Uchwałą Zarządu EC nr 9/2017 wprowadza nową „Taryfę dla energii elektrycznej”, która zacznie obowiązywać w rozliczeniach z odbiorcami od dnia 1 stycznia 2018 roku. W wyniku jej wprowadzenia nastąpi wzrost cen energii elektrycznej dla odbiorców w stosunku do roku 2017 o około 4,5 %, czyli w praktyce powrót do poziomu cen roku 2016.

Równocześnie informujemy, że decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30.11.2017 roku, znak DRE.WRE.4211.49.3.2017.KKu zmianie ulega „Taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej”. Konieczność zmiany stawek za usługi dystrybucji wynika z informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 81/2017 z dnia 17 listopada 2017r. dotyczącej stawki opłaty OZE na rok kalendarzowy 2018, która będzie wynosiła 0,00 zł/MWh. W roku 2017 stawka opłaty OZE wynosiła 3,70 zł/MWh. Powyższa zmiana spowoduje średni spadek opłat za usługi dystrybucji energii elektrycznej o ok. 3 %. Zmiana taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej zacznie obowiązywać w rozliczeniach z odbiorcami również od dnia 1 stycznia 2018 roku. Wysokość stawki opłaty OZE jest równa dla wszystkich odbiorców usług

Tekst taryfy dla energii elektrycznej

 

14.11.2017 r. Ogłoszenie o zamóweniu w celu realizacji projektu w ramach funduszy europejskich

Na stronie internetowej Bazy Konkurencyjności - Fundusze Europejskie ukazało się ogłoszenie H. Cegielski - ENERGOCENTRUM Sp. z o.o. w sprawie dostawy systemu akwizycji danych o architekturze modułowej, umożliwiającego rejestrację analogowych i cyfrowych sygnałów wielkości mierzonych, w tym prądów, napięć, temperatury i drgań oraz analizę rejestrowanych sygnałów, w tym analizę jakości energii, umożliwiającego synchronizację wszystkich kanałów i umożliwiającego raportowanie wykonanych pomiarów, rejestracji i analiz w ramach realizacji projektu pt. "Wysokosprawny wielosystemowy układ napędowy i zasilania z elementami półprzewodnikowymi SiC oraz izolacją od sieci realizowaną na transformatorach wysokiej częstotliwości przeznaczony do elektrycznych zespołów trakcyjnych" dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Inteligentny Rozwój. Zapraszamy do składania ofert.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1068452

 

6.11.2017 r. Ogłoszenie o zamóweniu w celu realizacji projektu w ramach funduszy europejskich

Na stronie internetowej Bazy Konkurencyjności - Fundusze Europejskie ukazało się ogłoszenie H. Cegielski - ENERGOCENTRUM Sp. z o.o. w sprawie dostarczenia dwóch sztuk licencji komercyjnej oprogramowania specjalistycznego do symulacji przebiegów wielkości elektrycznych, mechanicznych i temperatury w przekształtnikach energoelektronicznych i układach napędowych w ramach realizacji projektu pt. "Wysokosprawny wielosystemowy układ napędowy i zasilania z elementami półprzewodnikowymi SiC oraz izolacją od sieci realizowaną na transformatorach wysokiej częstotliwości przeznaczony do elektrycznych zespołów trakcyjnych" dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Inteligentny Rozwój. Zapraszamy do składania ofert.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1066454

 

24.10.2017 r. Ogłoszenie o zamówieniu w celu realizacji projektu w ramach funduszy europejskich

Na stonie internetowej Bazy Konkurencyjności - Fundusze Europejskie ukazało się ogłoszenie H.Cegielski - ENERGOCENTRUM Sp. z o.o. w sprawie zakupu 430 sztuk modułów tranzystorowych SiC MOSFET w ramach realizacji projektu pt. Wysokosprawny wielosystemowy układ napędowy i zasilania z elementami półprzewodnikowymi SiC oraz izolacją od sieci realizowaną na transformatorach wysokiej częstotliwości przeznaczony do elektrycznych zespołów trakcyjnych dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Inteligentny Rozwój. Zapraszamy do składania ofert.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1063811

 

23.10.2017 r. ENERGOCENTRUM sprzedawcą zobowiąznym

W dniu 13 października 2017 Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją DZO.WKP.492.40.39.2017.MPo, na mocy ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii wyznaczył Przedsiębiorstwo H.Cegielski - ENERGOCENTRUM Sp. z o.o. sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego H.Cegielski - ENERGOCENTRUM Sp. z o.o.. Zgodnie z tą decyzją i decyzją ubiegłoroczną ENERGOCENTRUM w okresie do 31 grudnia 2018 roku jest zobowiązane do zakupu energii elektrycznej z mikroinstalacji i odnawialnych źródeł energii przyłaczonych do jego systemu dystrybucyjnego.

Tekst decyzji

 

18.09.2017 r. Nowa umowa na realizację usługi o wartości powyżej 150 tys. zł 

W dniu 18 września 2017 roku została podpisana umowa z Instytutem Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw na realizację przez Dział Usługowy H. Cegielski - ENERGOCENTRUM Sp. z o.o. zadania "Modernizacja pomieszczeń Laboratorium Badań Chemicznych źródeł Prądu poprzez dostosowanie do wymogów technicznych pracy aparatury, podniesienie możliwości badawczych oraz zwiększenia bezpieczeństwa pracy w budynku Instytutu Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw w Poznaniu przy ulicy Fortecznej".

 

14.09.2017 r. Nowa taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej

W dniu 14.09.2017 r. Przezez Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie decyzją DRE.WRE.4211.21.8.2017.KKu zatwierdził nową taryfę dla usług dystrybucji energii elektrycznej ustaloną przez przedsiębiorstwo energetyczne H. Cegielski - ENERGOCENTRUM Sp. z o.o. Taryfa została opublikowana w "Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki - Energia elektryczna" nr 121 (2344) z dnia 14 września 2017 r. Niniejsza taryfa będzie obowiązywała w rozliczeniach z odbiorcami od dnia 1 października 2017 r.

Tekst taryfy

 

1.09.2017 r. Prace badwaczo rozwojowe

H. Cegielski - ENERGOCENTRUM Sp. z o.o. w konsorcjum z firmą MMB DRIVES Sp. z o.o. przystąpiła do realizacji projektu pt. Wysokosprawny wielosystemowy układ napędowy i zasilania z elementami półprzewodnikowymi SiC oraz izolacją od sieci realizowaną na transformatorach wysokiej częstotliwości przeznaczony do elektrycznych zespołów trakcyjnych dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Inteligentny Rozwój

Treść ogłoszenia

 

10.08.2017 r. Zakończenie kolejnego etapu modernizacji oświetlenia w halach firmy AK Sp.z o.o.

Zakończono kolejny etap prac modernizacyjnych oświetlenia w halach produkcyjnych firmy AK Sp. z o.o. w Komornikach zrealizowanych przez Dział Usługowy H. Cegielski - ENERGOCENTRUM Sp. z o.o. Łacznie w trzech halach produkcyjnych zamontowano 192 lampy LED produkcji LUG. Szacowane oszczędności energii elektrycznej dla klienta prowadzacego produkcję w systemie ciągłym w skali roku wynisą około 150 MWh.

 

4.07.2017 r. Komunikat

Rada Nadzorcza spółki H. Cegielski - ENERGOCENTRUM Sp. z o. o. ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego w sprawie wyboru Przezesa Zarządu.

Treść ogłoszenia

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.